Kapcsolódjon ki a Károlyi kúriában az Eger melletti Feldebrőn!
Hívjon minket: +36 70 252 0825

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi- és Jogi Nyilatkozat

1. Adatkezelői adatok

Cégnév: Násfa Team Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36.
Telephely: 3352 Feldebrő, Dózsa György út 38.
Adószám: 14831234-2-41
Cégjegyzékszám: Cg:01-09-984868
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Kapcsolattartó: Koncz Zsuzsanna
Elérhetőség: kzs777741@gmail.com
Telefon: 06 20/945-3132
Számlavezető Bank: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Számlaszám: 10400085-50515548-53571002

Cégünk tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Cég hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve az egyes szállodákban papíralapon is elérhető.

Cégünk, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Cégünk által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról Cégünk a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, Cégünk az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot Cégünk kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Cégünk csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat cégünk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, köteles az érintettet előre tájékoztatni, illetve előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, valamint lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során Cégünk tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a cég megbízásában, vagy a céggel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

2. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelések

3.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel Cégünk a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására az „Üzenet” vagy „Megjegyzés” rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a III.7. pont tárgyalja.

3.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén Cégünk az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:
keresztnév
vezetéknév
cím (cím, település, irányítószám, ország)
e-mail cím
telefonszám
hitelkártya/bankkártya típusa
hitelkártyaszám/bankkártya szám
hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve
hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma
hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

3.1.2. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy Cégünk az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

családi és utónév
lakcím
állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
születési hely és idő.
Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

a természetes személyazonosító adatokon kívül
az úti okmány (útlevél) azonosító adata
szálláshely címe
szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
vízum, tartózkodási engedély száma
beutazás időpontja, helye.
Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
Az EGT tagállamai:

az Európai Unió tagállamai,
Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait Cégünk a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a III. 7. pontban foglaltak az irányadóak.

 

3.1.3. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat Cégünk csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat Cégünk szerződéses banki partnerei kezelik.

 

3.2. Törzsvendég Program

Cégünk Törzsvendég Programja egy a szállodánk Vendégeinek – természetes és jogi személyek részére – nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.

Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Cégünk az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.

Cégünk jogosult továbbítani az így megadott adatokat az adott program működtetése céljából szerződéses jogviszonyban álló megbízottai, alvállalkozói, adatfeldolgozói részére azzal, hogy azok az így átvett személyes adatokat az adatfeldolgozóikon kívül harmadik személyeknek nem továbbíthatják. Amennyiben az adattovábbítás címzettjei az V. pontban foglaltaktól eltérnek, azok személyéről az adatkezelést és az ahhoz történő hozzájárulást megelőzően Cégünk tájékoztatást nyújt.

Amennyiben az érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, az ellehetetleníti az adott programban való részvételét, így magával vonja a programból való törlését.

A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 1 (egy) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait Cégünk a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti Cégünk:
Természetes személy esetén:
név
levelezési cím
lakcím
telefonszám
e-mail cím
születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)

Jogi személy esetén kezelt személyes adatok:

kapcsolattartó neve
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben Cégünk az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég kérésére Cégünk 8 napon belül törli.

 

3.3. Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:
név,
számlázási név és cím;
online megrendelés esetén a Társaság hivatalos weboldalain keresztül:

név
e-mail cím
telefonszám
számlázási név és cím
kézbesítési név és cím
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése. Az így kapott személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
Az Ajándékutalvány egyenlege és érvényességi dátuma elérhetőségeink bármelyikén lekérdezhető.

3.4. Vendégkönyv

Cégünk szállodák szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online és papír alapú vendégkönyvet üzemeltet. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
név
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám)
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve Cégünk által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat Cégünk statisztikai célokból is felhasználhatja.

Vendégeink véleményét adatvédelmi okokból csak keresztnévvel tesszük közzé.

A Vendégkönyv kitöltésével megadott személyes adatokat a Vendég kérésre Cégünk 8 munkanapon belül törli.

3.5. Hírlevél

Cégünk hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére Cégünk az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag küldéséhez is hozzájárulhat.

A megadott személyes adatokat Cégünk külön listán, Cégünk részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

A hírlevél küldés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása Cégünk legújabb akcióiról.

Cégünk kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a Cégünk bármelyik elérhetőségére küldött írásos lemondó nyilatkozattal.

A Társaság postai úton reklám anyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, azzal, hogy biztosítja a további reklámanyagok letiltását.

3.6. Facebook oldal

Szállodánk elérhető a Facebook közösségi portálon is.

Az adatkezelés célja Cégünk weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat szállodánkról, illetve legújabb akcióinkról.

Cégünk Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Cégünk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A hírlevélre a III.7.pontban foglaltak érvényesek.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a III. 4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Cégünk Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Cégünk mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

A Facebook oldalunkra írt véleményeket honlapunkon is megjeleníthetjük a Vendégkönyvben, természetesen adatvédelmi okokból csak keresztnévvel. A véleményt író írásbeli kérésére a hozzászólást 8 munkanapon belül töröljük honlapunkról.

3.7. Weboldal látogatási adatok

3.7.1. Hivatkozások és linkek

Cégünk weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem Cégünk üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Cégünknek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3.7.2. Analitika, cookie-k

Cégünk a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Cégünk az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

3.8. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot Cégünkkel. Az üzeneteket Cégünk az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja, és 5 (Öt) évig tárolja.

3.9. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

Cégünkhöz bármilyen formában álláskeresési céllal továbbított önéletrajzokban lévő személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Az adatkezelés célja a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Amennyiben az érintett az ilyen személyes adatok kezelését kifejezetten megtiltja, az ilyen adatokat Cégünk törli. Amennyiben az adatok törlését a jelentkező nem kéri, úgy az adatok az önéletrajz és az abban szereplő adatok – amennyiben nem konkrét álláshirdetésre jelentkezett a személy – a megküldéstől számított 1 éven belül automatikusan törlésre kerülnek. A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai az állást betöltő személy kiválasztása után azonnal törlésre kerülnek.

Cégünk a jelentkezők önéletrajzát és/vagy az abban szereplő személyes adatokat harmadik személyek felé csak a jelentkező kifejezett előzetes engedélyével továbbítja.

4. Adatbiztonság

Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

5. Adattovábbítás

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

6. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a Cégünk nevére, címére vagy e-mail címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 (Harminc) napon belül -azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén Cégünk írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

7. Egyéb rendelkezések

Cégünk fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

Cágünk a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: https://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu